1398/10/25
برگزاری جلسه آموزشی بررسی سنجه های اعتبار بخشی آموزشی
جلسه آموزشی بررسی سنجه های اعتباربخشی آموزشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی به صورت اختصاصی برای مسئولین اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی بم امروز در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
1398/09/13
اولین تور بیمارستان گردی دانشجویان جدیدالورود توسط کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
اولین تور بیمارستان گردی دانشجویان جدیدالورود توسط کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه