برنامه ها

برنامه هفتگی مرکزمهارتها:

 

ایام هفته

گروه مربوطه

مقطع آموزشی

شنبه

داخلی

اینترنها و استاژرها

یکشنبه

زنان

اینترنها و استاژرها

دوشنبه

 

 

سه شنبه

ارولوژی

اینترنها و استاژرها

چهارشنبه

اطفال

اینترنها و استاژرها

پنجشنبه

جراحی

اینترنها و استاژرها

 

برنامه ماهیانه مرکز مهارتها:

 

Ø      برگزاری کارگاه CPR  بزرگسال و اطفال ماهیانه جهت دانشجویان استاژر و اینترن پزشکی و دندانپزشکی، دانشجویان پرستاری  و مامایی

Ø      برگزاری کارگاه نسخه نویسی جهت دانشجویان استاژر و اینترن پزشکی

Ø      برگزاری کارگاه ارتباط پزشک با بیمار جهت دانشجویان استاژر و اینترن پزشکی


مرکز مهارتهای بالینی

محتوای مرتبط