همکاران


خانم سمیه میری                     کارشناس ارشد فیزیولوژی پزشکی


خانم مرضیه کشتگر                  کارشناس مامایی

 

 

 


054-33295639
054-33295639

 

 

آدرس: زاهدان- ميدان دكتر حسابي -بلوارجنت – بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)-دپارتمان آموزشی-طبقه دوم


مرکز مهارتهای بالینی

محتوای مرتبط