معرفی و رسالت

طرح مرکز مهارتهای بالینی زاهدان به همت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان در سال 1380 ارائه و در تاریخ 5/9/1382 تاسیس و تجهیز گردید و از آن زمان تاکنون گامهای موثری در عرصه آموزش دانشجویان برداشته است .


 

رسالت مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی  زاهدان عبارتست از : ارائه خدمات حمایتی به دانشجویان در جهت ارتقای مهارتهای لازم برای تحصیل در دانشگاه و افزایش موفقیت تحصیلی آنان در سطوح مختلف .

برای رسیدن به این رسالت اهداف کلی زیر در این مرکز دنبال میشوند :

*      ارزیابی نیازها ، ضعف ها ، قوتها و پیشرفت دانشجویان در مورد مهارتهای مورد نیاز

*      ارتقای دانش و نگرش و مهارت دانشجویان در مورد مهارتهای تحصیل در دانشگاه

*      حمایت از یادگیری دانشجویان و رفع نیازهای آموزشی دانشجویان در جهت دستیابی به پتانسیل های تحصیلی

 

 


مرکز مهارتهای بالینی

محتوای مرتبط