معرفی و اهداف

هدف کلی:

 برنامه ریزی در جهت فرآهم آوردن زمینه ی ارتقاء عملکرد اساتید اعضاء هیئت علمی در تمام زمینه های آموزشی پزشکی شامل حیطه ی دانش-نگرش و عملکرد

اهداف کلی:

1.   توانمند سازی اعضاء هیئت علمی با افزایش مهارتهای فردی در امور آموزش پزشکی

2.   ایجاد انگیزه در اعضائ هیئت علمی در بهبود مهارتهای مورد نیاز اعضاء

3.   آشنایی اعضاء هیئت علمی با اصول تعلیم و تربیت فراگیران در علوم پزشکی

4.   آشنایی با مفاهیم یاددهی و یادگیری

5.   برنامه ریزی در جهت حفظ شأن و اعتبار هیئت علمی در نظام آموزشی


توانمندسازي اعضاي هیات علمی

محتوای مرتبط