معرفی

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی است که هدف این واحد، تلاش در جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ و مرزهای پژوهش در آموزش،  ارائه مشاوره‌های پژوهشی، گسترش دسترسی به منابع آموزش پزشکی در دانشگاه، طراحی و ارزشیابی مداخلات آموزشی، کمک به شناخت و تحلیل مسایل نظام آموزشی، انجام پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی، ترغیب و گسترش اجرا و به کارگیری طرح های کاربردی پژوهش در زمینه آموزش پزشکی و ایجاد تحرک و انسجام بخشیدن به فعالیت های پژوهشی (با توجه به نیازسنجی صورت گرفته و اولویت های پژوهشی مرکز) و تامین منابع و ایجاد تسهیلات مالی در جهت انجام پژوهش ها، مشغول به فعالیت می‌باشد. هدف واحد پژوهش در آموزش است که در راستای رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه که ارتقاء کیفی سطح آموزش در دانشگاه می‌باشد از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهش‌های آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده‌ها و دانشگاه، گام مؤثری را در ارتقاء کیفیت آموزش در سطح ملی و حتی بین المللی بردارد و زمینه تولید و انتقال دانش مربوطه به این حوزه را طی سال‌های آتی ارتقاء بخشد.


پژوهش در آموزش

محتوای مرتبط