معرفی

در دنياي امروز كه عصر فنآوري اطلاعات و ارتباطات است، ضرورت به كارگيري اين فنآوري در كليه علوم بر كسي پوشيده نيست و آموزش پزشكي نيز از اين قاعده مستثني نيست. امروزه  مقوله يادگيري الکترونيک كاربرد روزافزون و گسترده اي در زمينه آموزش پزشكي يافته است.
 
يادگيري الكترونيك، بدليل مزاياي ويژه اي از قبيلِ قابل استفاده بودن در تمام ساعات شبانه روز، کاهش زمان هدر رفته،  کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري، ايجاد انگيزه در دانشجويان، داشتن ارتباط بيشتر با فراگيران و كنترل بهتر آنها، فراهم شدن امكانات كار گروهي در محيطهاي چندرسانه اي و كنفرانسهاي الكترونيكي، پوشش مكاني و زماني مناسب براي پاسخگويي به خيل عظيم متقاضيان آموزش و ... منجر به رفع بسياري از اشکالات فعلي شده،  و اجراي آن در کنار آموزش دانشگاهي منجر به ارتقاء وضعيت آموزش دانشجويان خواهد شد.


آموزش مجازی

محتوای مرتبط