معرفی

تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد،تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود.اما دستابی به این تحول در گرو اعتلای نظام آموزش عالی سلامت است که وظیفه تربیت وتامین منابع انسانی کارآمدرا برای اجرای این برنامه بر عهده دارد.تحول در نظام آموزش علوم پزشکی با تاکید بر اولویتهای کشور به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سلامت مطرح و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی خود را به تحقق اثربخش آن متعهد می داند.در این راستا نقش دانشگاه های علوم پزشکی ودبیرخانه های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی پررنگ و کاربردی می باشد.

اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی فرصت استثنایی و مناسبی برای بهبود شاخص های آموزش در کشور است که باید با تمامی توان از این فرصت استفاده کرد و برای اجرای  موفقیت آمیز این طرح نیازمند همکاری تمام همکاران آموزشی،دانشجویان وسایر دست اندر کاران نظام سلامت(به عنوان اجزای سازنده نظام سلامت)هستیم.امید است با همکاری یکدیگر بتوانیم گام های اثربخش ومهمی برای رسیدن به اهداف چشم انداز 1404 برداریم.

 


دبیرخانه طرح تحول آموزش

محتوای مرتبط