شرح وظایف

 

شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

1.       اجرای بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

2.      هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختیارات دانشگاه، مطابق با ضوابط شورای عالی برنامه ریزی

3.     سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

4.     هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقا کیفیت آموزش دانشگاه

5.     سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرآیندهای یاددهی- یادگیری

6.      هدایت و نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمونها

7.     هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه

8.     هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر طرح های پژوهش در آموزش

9.      هدایت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

10.   هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه

11.   نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

12.   ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط

13.  شرکت در جلسات، شوراها و کمیته ها بر اساس ضوابط و مقررات

 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط