رسالت و اهداف

هدف کلی

ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی و تبدیل شدن ایشان به حمایت طلبان ارتقای آموزش خود.

اهداف جزئی

1)      كمك به تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی در حوزه ی معاونت آموزشی براساس اهداف و چشم اندازهای دانشگاه

2)      هدفمند کردن آموزش پزشکی با استفاده از روش های نوین آموزشی و فناوری روز

3)      ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعداد ها و برانگیختن فعالیت و شکوفای علمی و عملی دانشجویان

4)      كمك به افزایش رضایت مندی دانشجویان

5)      انتقال بدون واسطه مسائل و مشکلات دانشجویان به مدیریت و مسئولان دانشگاه و انتقال بی واسطه نظرات ایشان به دانشجویان


کمیته دانشجویی

محتوای مرتبط