دفاتر EDO

اهداف دفترتوسعه :

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی در 3 حیطه برنامه ریزی ، ارزشیابی و رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی فعا لیت دارد. رسالت دفترارتقای سطح آموزش و یادگیری در دوره های آ موزشی دانشکده پزشکی با هدف آموزش و تربیت دانش آموختگانی کارآمد ، شایسته و متعهد برای ارایه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه.


 دانشکده پزشکی

مدیر:دکتر علیرضا آتش پنجه

کارشناس: آقای علی هاشمی و خانم لیلی سارانی

تلفن:داخلی 1015


دانشکده دندانپزشکی

مدیر:دکتر حمیده کده

کارشناس:خانم زهره آیسته

تلفن: 33429515


دانشکده پیراپزشکی

مدیر:دکتر افسانه کریمی

کارشناس:فریبا سرگلزایی

داخلی: 1375


دانشکده بهداشت

مدیر:دکتر فاطمه ستوده زاده

کارشناس:خانم مینا پویان


دانشکده پرستاری و مامایی

مدیر:دکتر سمیه خزائیان

کارشناس:خانم روشنک رخشانی


دانشکده توانبخشی

مدیر:دکتر منیره محجوب

کارشناس:آقای علی ریگی

 

 


محتوای مرتبط