شرح وظایف

برگزاری کارگاه های آموزشی بر اساس نیازسنجی گروه های آموزشی

-      اجرای استانداردها جهت ارتقای کیفیت آموزشی در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه

-      مشارکت در تدوین و اجرای ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی

-      عملی نمودن مصوبات کمیته های زیر مجموعه مرکز پس از طرح و تأیید نهایی در جلسه شورای توسعه دانشگاه

-      ارزشیابی مستمر هیئت علمی،مدیران گروه و مستندسازی برنامه

-      طراحی و پیگیری اجرای طرح درس

-      نظارت بر کیفیت روشهای ارزشیابی گروه ها

 

تشکیل کمیته ها در عملکرد مرکز مطالعات به نحوی صورت پذیرفته تا با نیازهای ویژه هر دانشکده و گروه های آموزشی تطبیق پیدا نموده وگروه بندی کمیته به صورتی سازماندهی شده که اکثر گروه های آموزشی و دانشکده ها،هسته هایی به عنوان هماهنگ کننده و رابط میان EDC و آنها در کمیته ها حضور داشته باشند.


مدیریت

محتوای مرتبط